facebook

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SPRserwisZĘTU.

 1. Firma Projekt NOSTROMO, gwarantuje sprawne działanie urządzenia wskazanego w gwarancji, zwanego dalej "Produktem". Produkt przeznaczony jest do tzw. użytku domowego.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do 24 miesięcy, szczegółowy okres jest określony na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Warunkiem ochrony gwarancyjnej jest użytkowanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Prawa i obowiązki Gwaranta i Nabywcy reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w Polsce).
 4. Datą, od której obowiązuje gwarancja, oznaczona na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Serwis Projekt NOSTROMO. (zwany dalej Serwis)
 5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest podpisana przez użytkownika Karta Gwarancyjna z danymi dotyczącymi: daty od której obowiązuje gwarancja, modelu. Oraz dokument potwierdzający zakup – paragon lub faktura. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia na wspomnianych dokumentach powodują jej unieważnienie.
 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje: zainstalowanie sprzętu, instalacja oprogramowania, konfiguracja urządzenia, konserwacja, itp.
 7. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbania oraz uszkodzeń mechanicznych. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub celowe spowodowane w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami określonymi w gwarancji lub w inny sposób. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie podzespołów niezainstalowanych fabrycznie w urządzeniu.
 8. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia Karty Gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz adresu zwrotnego.
 9. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów takich jak kable USB i AV, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, czy inne, które mogą być dodatkowo dołączone do urządzenia.
 10. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w okresie gwarancji. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 11. Dokonywanie wszelakich napraw, zmian w konstrukcji urządzenia a także rozmontowanie (odkręcenie paneli) we własnym zakresie lub przez osoby nieupoważnione stanowi podstawę do unieważnienia gwarancji.
 12. Uszkodzony sprzęt, Klient (Reklamujący) dostarcza do Serwisu osobiście lub wysyła na własny koszt.
 13. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 14. Serwis ma prawo przedłużyć okres naprawy czy też wymiany, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na urządzenia i części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy, czy też negatywne skutki zaistnienia siły wyższej.
 15. Gwarancją nie są objęte:
 • Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 • Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, nadużywania produktu lub wykorzystywania go do użytku profesjonalnego, niedbałości użytkownika, niewłaściwego przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do Serwisu w bezpiecznym opakowaniu (pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem, itp.).
 • Uszkodzenia sprzętu, do którego Klient zgubił Kartę Gwarancyjną (jest ona jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu).
 • Produkty uszkodzone w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej.
 • Produkty, w których osoby inne niż Serwis Projekt NOSTROMO, dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw rozbierając obudowę urządzenia lub w jakikolwiek inny sposób.
 1. Każdy reklamowany sprzęt Serwis sprawdza pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy sprzęt okaże się sprawny, uszkodzony z winy użytkownika lub nie spełnia podanych wcześniej warunków, Serwis obciąży Klienta (Reklamującego) kosztami transportu wg cennika kosztów wysyłki aktualnie obowiązującego w firmie Projekt NOSTROMO.
 2. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu.

UWAGI DODATKOWE
Jeśli zakupione urządzenie działa niezgodnie z oczekiwaniami i podejrzewamy jego uszkodzenie, zanim odeślemy je do serwisu warto skontaktować się z nami telefonicznie 607 379 329 czy przez e-mail serwis@nostromo.audio Zgodnie z naszym dotychczasowym doświadczeniem bardzo wiele problemów jakie mieli klienci udało się rozwiązać poprzez dodatkowe informacje udzielone wspomnianymi drogami.

SERWIS POGWARANCYJNY
Firma Projekt NOSTROMO świadczy w pełnym zakresie usługi serwisu pogwarancyjnego dla wszystkich urządzeń naszej produkcji. Zakres ewentualnych napraw i cena za te usługi ustalane są indywidualnie w drodze osobnej umowy.
W serwisie dokonujemy zleconych przeróbek naszego sprzętu w ramach możliwości technicznych i czasowych. Korzystając z usług naszego serwisu zlecając modernizacje sprzętu nie tracisz uprawnień gwarancyjnych.

ADRES DO WYSYŁEK
Projekt NOSTROMO Serwis
ul. Jana Matejki 1G
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. 607 379 329
e-mail nostromo@projektnostromo.pl