facebook

Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.projektnostromo.pl prowadzony jest przez firmę Projekt NOSTROMO Marek Kowzan z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Jana Matejki 1G, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 926-11-31-941, REGON 081072485. e-mail nostromo@projektnostromo.pl, nr telefonu 607379329, zwaną dalej Projekt NOSTROMO.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.projektnostromo.pl są przetwarzane przez Projekt NOSTROMO. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Jana Matejki 1G.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1. realizacji umowy
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.nostromo.audio w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.nostromo.audio są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepie internetowym stosowane są ceny detaliczne brutto.

Zamówienia
Sklep internetowy www.nostromo.audio umożliwia Klientom:
1. Składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
2. Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie
www.nostromo.audio kierowane przez Projekt NOSTROMO do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie  zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.nostromo.audio. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
6. Maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 1 000 PLN.

Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.nostromo.audio dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska, Firma kurierska DPD, do wyboru przez klienta.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Projekt NOSTROMO zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1. Przed wydaniem towaru klientowi:
- Przelew na rachunek bankowy Projekt NOSTROMO.
2. W momencie odbioru towaru:
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. Projekt NOSTROMO może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane na zamówieniu
potwierdzonym przez Projekt NOSTROMO, jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie  w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia(wygodny, z kompletem danych, druk dostępny jest na stronie opisu produktu) przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
1. Usługa o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą. 2. Zakupy dokonane przez firmy (przy zakupie zostanie wybrana opcja - faktura dla firm)

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą.
2. Projekt NOSTROMO nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego
nostromo.audio
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Projekt NOSTROMO. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Towar powinien zawierać opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu.
3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu. W przypadku ich braku, Projekt NOSTROMO. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w sklepie internetowym nostromo.audio.
5. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie (607379329) lub przez e-mail: (nostromo@projektnostromo.pl)
2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Projekt NOSTROMO, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Serwis
1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
Projekt NOSTROMO - SERWIS
ul. Jana Matejki 1G
66-600 Krosno Odrzańskie
2. Kontakt z serwisem:
serwis@nostromo.audio
tel. 607 379 329

Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3. Korzystanie ze sklepu internetowego nostromo.audio możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.nostromo.audio.
5. Regulamin Sklepu Internetowego Projekt NOSTROMO nie ogranicza praw klientów wynikających z ustaw obowiązujących na terenie Polski.